УДК 342.525(477)

 

Костицька І.О.,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

заступник завідувача відділу

Інституту законодавства Верховної Ради України

ORCID: 0000-0003-2336-1426

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПАРЛАМЕНТАРІЯ

У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВІ


FEATURES OF DETERMINING THE ROLE OF PARLIAMENTARIAN

IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY AND THE STATE

  

У статті авторка уже не вперше ставить питання про справедливість сучасних висновків вчених про кризу парламентаризму на прикладі аналізу ролі парламентарія у суспільстві, політичній системі суспільства та державі у контексті формування нової ролі представницької демократії у сучасній державі, здатності демократії відповісти на глобальні виклики з використанням теоретико-правової науки в рамках сучасного розуміння права. (не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: представницька демократія, статус депутата, інститут парламентаріїв, функціональна оцінка правового статусу члена парламенту, інституційна оцінка статусу члена парламенту.

  

Many times the author raises questions about the validity of the contemporary findings of scientists on the crisis of parliamentarism on the analysis of the role of parliamentarians in societies, the political system of society and the state in the context of the formation of a new role of representative democracy in the modern state, the ability of democracy to respond to global challenges in the use of global challenges science within the framework of the modern understanding of law. (не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: representative democracy, parliamentary status, institute of parliamentarians, functional assessment of the legal status of a Member of Parliament, institutional assessment of the status of a Member
of Parliament.

 

Текст статті [1, c. 17] …

 

Список використаних джерел:

1. Костицький В. В. Поділ влади у контексті теолого-соціологічного праворозуміння (Нариси правової теорії). Видавничий Дім «Гельветика», Одеса, 2023. 192 с.