ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Костицький В.В. Норма права як соціальний феномен: теолого-соціологічне праворозуміння

Bruce L. Anderson Civil Teachings of the Bible with American and Eastern European illustrations

Брюс Л. Андерсен Цивілістичне вчення Біблії на прикладі Америки та Східної Європи

James A. Davids Christian View of Law

Джеймс А. Девідс Християнський погляд на закон

Оніщенко Н.М. Юридична техніка: інструментальні та сутнісні складові в контексті конституційної реформи

Грищук В.К. До питання про якість кримінального законодавства

Гулиев А. Первая Конституция – независимого Азербайджана является заслугой общенационального лидера Гейдара Алиева

Елюбаев Ж.С. Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина

Бобровник С.В. Теорії суспільних груп та соціального конфлікту Л. Гумпловича: зміст і значення для сучасної науки

Кобан О.Г. Питання конституційного обмеження влади: теоретико-методологічні проблеми

Ковальчук О. М. Методологічні проблеми у встановленні ієрархії правових цінностей

Коваленко Т.О. Юридичні дефекти земельно-правових норм: підходи до класифікації

Наливайко Л.Р. Принцип відкритості та прозорості у діяльності національної поліції України

Новицький А.М. Науковий підхід до інституціоналізації правового регулювання суспільних відносин

Захарченко П.П. Про можливість запровадження в українській конституції імперативної норми щодо права народу на повстання

Тимошенко В.І. Індивідуальна правосвідомість і можливості реалізації ідеї верховенства права

Амеліна А.С. Кодифікаційна техніка як різновид законодавчої техніки в Цивільному кодексі України

Антошкіна В.К. Підходи до тлумачення права в різних правових системах: порівняльний аналіз

Бедрій М.М. Норми українського звичаєвого права (історико-юридична характеристика)

Берендєєва А. І. Правова культура суспільства як передумова здійснення конституційної реформи в Україні

Гладкова Т. Принципи як інструментарій законотворення

Доценко В.О., Гапоненко Л.В. Оцінка впливу громадян на реформаційні процеси в Україні

Дідук А.Г. «Право на» інформацію як «право доступу»

Зьолка В.Л., Радченя Н.М. Адміністративно-правові основи організації освітнього процесу в Державній прикордонній службі України

Идрисов А.А. Идеи верховенства права в контексте конституционной реформы в Казахстане

Касяненко Є.В. Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правові засади

Князька Л.А., Дзюбенко Ю.М. Процес децентралізації влади в аспекті конституційної реформи

Костицька І.О. Проблеми конституційного закріплення ідей народовладдя

Котенко М.В. Методологічні основи системної інтерпретації норм права

Котюк В.О. Поняття і види нормативних актів

Красноступ Г.М. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення: засади правового регулювання

Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни

Мацелюх І.А. Право на милосердне позбавлення життя: компаративістичний вимір

Мота А.Ф. Співвідношення норм адміністративного та кримінального права, що встановлюють відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Наулік Н.С. Юридична техніка у конституційному закріпленні функцій прокуратури України

Новицька Н.Б. Правові проблеми реформування системи державного управління в сфері захисту суспільної моралі

Обривкіна О.М. Ковтун Л.Ю. Конституційні аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні через призму закордоного досвіду

Оксьом І.Г. Взаємозв’язок між правом та суспільними факторами: теоретичні аспекти

Romanko S. Renewable Energy Sources Challenges and Prospects: transnational and local issues (Consider the example of Ukraine)

Савіщенко В.М. Використання досвіду Великої Британії при модернізації адміністративно-правового забезпечення освіти в Україні

Сердюк Н. Норми права як інструмент формування соціальної держави

Середюк В. Правнича біоетика – новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки

Теремцова Н.В. Проблема розбудови соціальної держави в умовах конституційної реформи: теоретичний аспект

Товстопят Л.М. Окрeмі аспeкти конституційного захисту прав дітeй

Філонов О.В. Парламентаризм: виникнення, еволюція, сучасність

Чепік-Трегубенко О.С. Транспарентність влади як передумова формування інформаційного суспільства

Чернявський А.Л. Інституційна основа нормотворчості в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища

Шандра Р. Співвідношення правового звичаю і норми державного права у правозастосовній практиці сільських громад Галичини (XIV-XVIII ст.)

Шевченко А.Є., Пащенко Д.А. Правові заходи радянської влади щодо режимних територій в УСРР (1932-1936 рр.)

Ющик О.І. Стратегія і тактика сучасного конституційного процесу та реформ в Україні

НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Артем’єва Н.П. Перспективи запровадження медіації в Україні

Барчук А.О. Природа надзвичайних законів: постановка проблеми

Береза Н.В. Право як соціальна цінність

Бобік В.П. Правомірне обмеження права на свободу та особисту недоторканність та його місце у кримінально-процесуальному законодавстві

Васін М.С. Перспективи розвитку правових засад державно-конфесійних відносин в Україні

Золотухіна О.М. Функції нотаріату: соціолого-правовий аналіз

Зубик С. Переваги і недоліки референдуму в межах демократичної правової держави

Йора Д.С. Правова освіта та правова свідомість як чинники розбудови правової держави

Король М. Основні напрямки нормативно-правового регулювання в прикордонній сфері

Костицька С. Відображення української національної ідеї у працях вчених і нормах права

Кравченко О. Актуальне питання конституційної реформи в Україні на прикладі конституційних рис Південнокорейської демократії

Кузнєцова Л.В. Соціологізація праці українського селянина в XVIII-XIX ст.

Лаговська Н.В. Соціально-правові аспекти справляння єдиного соціального внеску: міжнародний та вітчизняний досвід

Мельник А.А. Якість закону в аспекті конституційної реформи: критерії виміру

Микитенко О.В. Методологія наукової діяльності в сфері правового регулювання інформатизації

Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні

Опанащук М.Ю. Актуальність питання територіальної цілісності держави в умовах розбудови правової держави на прикладі України

Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості

Пліш М.А. Місце регламенту у правовому регулюванні діяльності вищого адміністративного суду України

Поливач Р.О. Про деякі проблеми реформування правосуддя як конституційної функції

Ремінська Ю.Ю. Проблеми втілення ідеї верховенства права у контексті здійснення конституційної реформи

Росік Т.В. Роль судової практики в сучасному правотворчому процесі в Україні

Степаненко М.Ю., Ніколаєнко Ю.А. Перспективи конституційної реформи в Україні

Суходольська А.А. Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування

Теремцова О. Актуальне питання реалізації захисту права на життя за конституційною реформою в Україні

Ткаченко Л.Г. Здійснення громадянами України права на соціальне обслуговування

Ференс О. Деякі аспекти правової культури в контексті розбудови правової держави

Хопта С.Ф. Професійна правосвідомість: становлення категоріального розуміння та практичне значення для конституційної реформи в Україні

Христенко К.М. Актуальне питання в праці «Утопія» Т. Мора в формуванні правової держави :теоретико – філософський аспект

Чаркіна А. Проблематика верховенства права у контексті здійснення конституційної реформи в Україні

Юрченко А.М. Історичні витоки виникнення інституту взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження

Матеріали науково-практичної конференції «НОРМИ ПРАВА: СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ»